Terminy naboru wniosków w ramach PROW na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Terminy naboru wniosków w ramach PROW

W dniu 19.07.2010r. odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja na temat zmian oraz uruchomienia nowych naborów w niektórych działaniach wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W działaniach tych wprowadzono szereg zmian mających ułatwić dostęp do środków finansowych. Ułatwienia te wprowadzono głównie na wniosek rolników. Minister poinformował także, o planowanych zmianach w zakresie wymaganych załączników. Zgodnie z założeniem, że część dokumentów urzędowych, tam, gdzie to możliwe, będzie mogła być zastąpiona oświadczeniami rolników.

W działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2010 r. nr 129; poz. 868 ) wprowadzone zmiany obejmują:

* zmianę (rozszerzenie) definicji dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej dla osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i następnie w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku przekazały to gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy dzierżawy,
* podwyższenie kwoty jednorazowej premii z 50 000 zł do 75 000 zł,
* dopuszczenie możliwości przyznania pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa (10,15 ha). Dotyczy wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
* konieczność zwrotu części pomocy wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur, bądź innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70% kwoty premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy (a nie jak dotychczas – w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizowano inwestycję),
* obniżenie wysokości pomocy podlegającej zwrotowi za nieterminowe dostarczenie dokumentów dotyczących wielkości gospodarstwa i sposobu władania (własność, współwłasność), a także dokumentów potwierdzających nieotrzymanie pomocy w ramach Ułatwienie startu młodym rolnikom (z 25% do 15%),
* zniesienie obowiązku notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa, w przypadku dzierżawy gospodarstwa od Agencji Nieruchomości Rolnych lub od jednostek samorządu terytorialnego,
* przedłużenie terminu spełnienia warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie dla osób już posiadających gospodarstwo w dniu wystąpienia o wsparcie (przedłużenie terminu do 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy),
* wyłączenie z listy przesłanek traktowanych jako rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej przyznania kredytu preferencyjnego na utworzenie nowego gospodarstwa.

Ponadto na konferencji ogłoszono harmonogram uruchamiania naborów wniosków o wsparcie z PROW 2007-2013. ARIMR zapowiada, że ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie “Ułatwiania startu młodym rolnikom” zostanie opublikowane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR w dniu 2 sierpnia.br. Wówczas Agencja będzie przyjmowała wnioski od 17 sierpnia. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na to działanie przeznaczono około 387 mln zł.

W działaniu “Renty strukturalne” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 Nr 109, poz. 750, z późn. zm.) celem planowanej nowelizacji rozporządzenia jest zwiększenie wpływu tego instrumentu na poprawę struktury gospodarstw rolnych, przyczyniając się do bardziej racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków Programu, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia interesów finansowych Unii Europejskiej.
Zmiany dotyczą m. in. :

* wydłużenia terminu na przekazanie gospodarstwa rolnego do 9 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia o przyznaniu renty strukturalnej,
* wprowadzenia nowej definicji następcy, gdzie następca to osoba przejmująca gospodarstwo rolne, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta ubiegającego się o rentę strukturalną i której do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej zostanie przyznana pomoc w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
* wprowadzenia nowych minimalnych wielkości powierzchni użytków rolnych wymaganych do przekazania w zamian za rentę strukturalną, gdzie minimalna powierzchnia przekazanych użytków rolnych będzie wynosić 6 ha albo 3 ha, w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim. Przy czym powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów (docelowego) nie będzie mogła być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha). Natomiast jeśli gospodarstwo o powierzchni większej niż 10 ha przekazywane jest na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa docelowego będzie musiała być większa co najmniej o 10 % od gospodarstwa przekazywanego,
* sposobu przekazania gospodarstwa rolnego, gdzie przekazanie może nastąpić przez przeniesienie własności gospodarstwa w całości:
- na rzecz następcy, przy czym co do zasady powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następcy po przekazaniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, albo
- na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego
* wprowadzenia możliwości uzupełniania przez następcę niektórych warunków w terminie późniejszym, tj. jeżeli na dzień przekazania gospodarstwa rolnego
- następca nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia oraz
- w przypadku, gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego następcy gospodarstwa rolnego jest mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju

warunki te będą mogły być spełnione w terminie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

* wprowadzenia zobowiązania następcy do przedłożenia kopii planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa o którym mowa w przepisach w sprawie działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
* wprowadzenia stałej wysokości renty strukturalnej, tj. 1013 zł
Wysokość renty strukturalnej może być powiększona o:
- 676 zł (jako dodatek dla małżonka)
- 102 zł (w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha)

* miejsca złożenia wniosku – wniosek o przyznanie renty strukturalnej będzie można złożyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za powiat, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się ten powiat, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,
* zasad kolejności przyznawania rent strukturalnych – renty będą przyznawane w danym województwie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej
* wprowadzenie kryteriów i zasad wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej, na podstawie których poszczególnym wnioskom będą przydzielane punkty, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania renty strukturalnej w danym województwie. Kryteria te, to:
- powierzchnia użytków rolnych, zadeklarowanych do przekazania, wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego;
- powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy;
- przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz osoby fizycznej poniżej 40. roku życia;
- przekazanie następcy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o przyznanie „Rent strukturalnych” ma zostać opublikowane do 30 lipca, a nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 1 do 10 września br. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność złożenia wniosku, lecz liczba punktów rankingowych. Najwyżej ocenione będą wnioski, w których rolnicy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych lub nowopowstałe gospodarstwo będzie miało największą powierzchnię.

Terminy ogłoszenia naborów na pozostałe działania:

* „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – ogłoszenie 12 sierpnia, nabór wniosków od 16 sierpnia br.
* „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” – ogłoszenie 20 września, nabór od 5 października br.
* „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – ogłoszenie 9 sierpnia, nabór wniosków od 24 sierpnia br.
* „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – ogłoszenie 28 lipca, nabór od 12 sierpnia br.

CDR Brwinów

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj