Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od 15 marca wnioski rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok. W pierwszych dwóch tygodniach tegorocznego naboru w biurach powiatowych złożono w skali kraju ponad 89 tys. takich wniosków.

Najwięcej wniosków o dopłaty obszarowe złożono w województwach: mazowieckim - ponad 13,2 tys., lubelskim - przeszło 11,3 tys., małopolskim - ponad 9,6 tys. oraz w łódzkim, podkarpackim i wielkopolskim po około 8 tys. W innych regionach, podobnie jak w poprzednich latach, na złożenie wniosku w marcu decyduje się znacznie mniej rolników. Pracownicy biur powiatowych sprawnie obsługują osoby składające wnioski. Do przyjmowania i wprowadzania wniosków do sytemu zaangażowano w ARiMR ponad 1600 pracowników.

Liczba złożonych dotychczas wniosków jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Agencja jest przygotowana na to, że po zbliżających się świętach znacznie więcej rolników odwiedzać będzie każdego dnia biura powiatowe w celu złożenia wniosku. Wtedy przewiduje się w ARiMR , dla zapobieżenia kolejkom, skierowanie do przyjmowania wniosków dodatkowej liczby pracowników. Ocenia się, że o płatności obszarowe ubiegać się będzie w tym roku ok. 1,4 mln rolników.

Rolnicy występujący w 2010 r. o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie zwrócić się o pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), a także o dopłaty uzupełniające. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Do rolników, którzy ubiegali się o płatności obszarowe w ubiegłym roku, ARiMR wysłała pocztą tzw. wnioski spersonalizowane. Formularze te są w dużej części wypełnione przez pracowników Agencji, którzy skorzystali z informacji znajdujących się we wnioskach o dopłaty złożonych w ubiegłym roku. Osoby, które nie składały wniosków w ubiegłym roku bo np. przejęły lub kupiły niedawno gospodarstwo i Agencja nie ma ich danych, powinny zwrócić się o formularz wniosku do swojego biura powiatowego. Formularz taki jest też dostępny na stronie internetowej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem graficznym należy złożyć we właściwym biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą w okresie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Przepisy dopuszczają złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r. i niestety w takim wypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi kwota płatności będzie obniżana o 1%. Przed złożeniem wniosku spersonalizowanego rolnicy proszeni są o sprawdzenie poprawności wszystkich zawartych w nim informacji i wprowadzenie niezbędnych korekt.

ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo wnioski umożliwiają staranie się w ramach jednego formularza aż o 10 płatności a ponadto pojawiły się nowe dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. W pierwszym przypadku nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec. Ważne jest również to, że jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom w całym kraju do prowadzenia upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola czy wierzba. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takich dopłat muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

- rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
- roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
- nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Informacje uzupełniające:

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych, którzy do 2009 roku składali cały dodatkowy wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku wystarczy, że uzupełnią na wspólnym formularzu jedynie dodatkowe kolumny w zakresie deklarowanych działek do przyznania takich płatności. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów do płatności rolnośrodowiskowych będą podawane w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym będzie wyrysowane położenia działek rolnych, deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie będzie już trzeba zwracać się do biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Są to uproszczenia, na które rolnicy czekali.

Do 26 marca rolnicy złożyli w skali kraju blisko 3,5 tys. wniosków o przyznanie specjalnej płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe uprawiane w plonie głównym, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna.

Z dużym zainteresowaniem rolników spotkała się specjalna płatność do krów. W pierwszych dwóch tygodniach naboru biura powiatowe ARiMR w pięciu województwach przyjęły ponad 10,6 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się również o przyznanie płatności do krów. O taką płatność mogą się ubiegać rolnicy z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i posiadać na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi ARiMR.

Z kolei o płatność do owiec można się ubiegać w pięciu województwach południowej Polski: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Rolnik występujący o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad położonych na terenie tych województw. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj