Pomoc dla poszkodowanych rolników na Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Rolnictwo, Sadownictwo, Ogrodnictwo

Portale rolnicze

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Minister Marek Sawicki poinformował dziś o szczegółach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. – Przyjęty przez Rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Natomiast ze wsparcia na odtworzenie produkcji będą mogli, w pełnym zakresie, skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy – powiedział Marek Sawicki.

Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku.

Inne formy wsparcia to:
stosowanie przez Prezesa KRUS pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.;
możliwość odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także umarzania raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego przez Prezesa ANR;
stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 rok;
możliwość uzyskania pomocy w opłacaniu bieżących składek w KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, ubiegania się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub umorzenia w całości lub w części bieżących składek, z zachowaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Ponadto szef resortu rolnictwa poinformował, że aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagającej ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania strat. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca br. W przypadku tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu 30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym.

Marek Sawicki odniósł się również do doniesień medialnych o rosnących cenach żywności. Minister przypomniał, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym i te informacje nie potwierdziły się, a koszyk wielkanocnych produktów był o 1,7 % tańszy niż w roku 2010. – Chcę uspokoić konsumentów, że wymarznięcie upraw nie spowoduje wzrostu cen żywności, gdyż takie sytuacje w skali europejskiej czy globalnej mają marginalne znaczenie – podkreślił minister rolnictwa i dodał, że jakość zawsze jest w cenie. – Wymagania dotyczące zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa żywności, wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska powodują, że koszty produkcji rosną. Europa musi dziś zadbać o to, aby wymagania stawiane rolnikom europejskim były adekwatne do wymagań stawianych rolnikom z innych regionów świata, skąd żywność jest importowana. Taka żywność, której producenci nie spełniają norm obowiązujących w krajach UE powinna mieć pewne ograniczenia – mówił minister. Szef resortu rolnictwa zaapelował również aby, szczególnie w tym świątecznym okresie, dokonywać racjonalnych zakupów i nie marnować żywności. Warto również zwracać uwagę na producenta i pochodzenie produktu – podkreślił Marek Sawicki i przypomniał, że kupując polskie produkty wspieramy polskich producentów i jednocześnie mamy pewność, że zaopatrujemy się w żywność zdrową i wysokiej jakości.

minrol.gov.pl

Nie skomentowano. Bądź pierwszy

Skomentuj